Miles Boykin Womens Jersey  Amaçlar - InnoPark

InnoPark TTO Amacı ve Faaliyetleri:

Innopark TTO, üniversitelerde üretilen bilginin katma değere dönüştürülmesi için üniversiteler, kamu/özel sektör kuruluşlarına aşağıdaki konularda faaliyetler yürütüyor:

Bilgi Ağı Faaliyetleri

 • Tüm kesimlerde inovasyon, Ar-Ge ve Girişimcilik konularında duyarlılık ve bilinç oluşturulması için faaliyetler düzenlenmesi,
 • Bölgenin teknoloji ve inovasyona dayalı büyümesi için ihtiyaç duyulan eğitim, bilgilendirme toplantısı, kongre, sempozyum, bilgi günü, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenmesi, yayınlar çıkarılması,
 • Üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ödül, yarışma, proje pazarı vb. etkinlikler düzenlenmesi.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının  (FSMH) Yönetimi Faaliyetleri

 • Öğretim elemanlarının, öğrencilerin, Konya TGB’deki firmaların ve girişimcilerin teknolojik buluşlarının patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. araçlarla koruma altına alınarak ticarileştirilmesi,
 • FSMH Portföyünde bulunan öğretim elemanlarına, öğrencilere, girişimcilere, firmalara ve araştırmacılara ait patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarının devir veya lisanslama yoluyla ticarileştirilmesi,

Teşvik ve Desteklerden Yararlanmayı Destekleyici Faaliyetler

 • Bölgedeki üniversitelerin, kamu kuruluşlarının, STK ve özel sektör kuruluşlarının ulusal veya uluslararası desteklerden yararlanması için danışmanlık, proje hazırlama hizmetleri verilmesi,

Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri

 • Bölgedeki KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli eğitim, danışmanlık, mentörlük, uzmanlık hizmetlerinin sunulması
 • Bölgede iyi çalışan bir inovasyon ekosistemi kurulmasına destek sağlanması,
 • Üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ödül, yarışma, proje pazarı vb. etkinlikler düzenlenmesi.
 • Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşların uluslararası işbirlikleri kurulmasına destek verilmesi,
 • Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi,
 • Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek verilmesi,

Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri

Bölgede iyi çalışan bir üniversite sanayi işbirliği ortamı oluşturulması, bu kapsamda

  • Öğretim üyeleri ile sanayi kuruluşları arasında SANTEZ, TEYDEB 1501,1507,1511,1505 türü sanayi odaklı Ar-Ge projelerinin başlatılması,
  • Bölgedeki üniversitelerde yürütülen araştırma faaliyetlerinin bölgenin öncelikleri esas alınarak belirlenmesi,
  • Sanayinin danışman/uzman/nitelikli personel ihtiyacının bölgedeki ve ülkemizdeki üniversitelerden temin edilmesi,
  • Öğretim elemanlarının, lisans ve lisansüstü öğrencilerin tezlerinin ve araştırma konularının kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı olan konularda yapılması,
  • Öğrencilerin sanayi kuruluşlarında işe girmesinin veya staj yeri bulmasına destek sağlanması,
  • Bölgedeki kamu/özel sektör kuruluşlarında çalışan teknik elemanların lisansüstü çalışma yapmaya özendirilmesi,
  • Üniversitelerdeki laboratuvarlar, araştırma imkanları ve  altyapısının bölgedeki firma ve kuruluşlar tarafından kullanılmasına destek verilmesi,

Girişimciliği Destekleme Faaliyetleri

 • Bölgedeki ve ülkemizdeki teknoloji odaklı girişimci adaylarına Ön-Kuluçka Hizmeti Sunulması
 • Bölgedeki ve ülkemizdeki teknoloji odaklı girişimlere kuluçka hizmeti sunulması,
 • Bölgedeki ve ülkemizdeki gelişme potansiyeli yüksek girişimlere hızlandırıcı hizmeti sunulması,
WhatsApp chat